Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

I. FACTURATIE

Wekelijks, twee keer per maand of maandelijks.

II. BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen na factuurdatum.

Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar.

Op facturen onder 25 € zal een toeslag van 11 € aangerekend worden voor administratieve kosten.

III. BRANDSTOFTOESLAG

Onze prijzen zullen maandelijks geïndexeerd worden volgens de evolutie van de prijsindex, vastgelegd door de Unie van Professionele Transporteurs en Routiers.

IV. ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke zending wordt uitgevoerd overeenkomstig onze algemene verkoopsvoorwaarden en conform de CMR-voorwaarden.

V. VERZEKERINGEN

Elke verzending wordt uitgevoerd in overeenstemming met de CMR-voorwaarden (conventie voor het internationaal vervoer van goederen over de weg).

De goederenverzekering is niet inbegrepen in de vervoersprijs.

VI. LADEN-LOSSEN-WACHTTIJDEN

We voorzien een laad- en lostijd van 15 minuten. Vanaf de 16 de minuut zal een toeslag op basis van het tarief van 52 € per uur aangerekend worden in eenheden van 15 minuten vanaf de eerste minuut.

Voor wachttijden zal vanaf de 16de minuut een toeslag op basis van het tarief van 32 € per uur aangerekend worden in eenheden van 15 minuten vanaf de eerste minuut.

VII. Meerdere aanmeldingen

Een tweede aanmelding= een bijkomende zending.

De terugkeer van de chauffeur naar de afzender wordt als heen- en terugrit beschouwd. Een tweede stopplaats buiten Brussel met een koerierdienst= 30 € met de wagen en 40 € met een kleine bestelwagen..

VIII. REMBOURSZENDING

Om de cheque op Belgisch en Luxemburgs grondgebied te innen, zal een toeslag van 4 €/zending aangerekend worden.

IX. BETWISTINGEN

Betwistingen zijn alleen ontvankelijk als ze per aangetekend schrijven bekendgemaakt worden binnen de 8 dagen volgend op het ontvangst van dit schrijven.

Elke factuur die binnen de maand na de vervaldatum niet betaald werd, geeft aanleiding tot een schadevergoeding ten bedrage van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.

Stallion Express kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten (verkeerd adres, klant afwezig, verhuis, weigering van ontvangst, …) ingevolge gebrekkige informatie vanwege de klant. De goederen zullen automatisch naar de leverancier teruggebracht worden.

X. Indexering van de prijzen

Stallion behoudt zich het recht voor om deze prijzen op elk moment te indexeren op basis van de door de UPTR (Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers) vastgelegde prijsindex.

XI. Geldigheid

De aan onze klanten meegedeelde prijsoffertes zijn exclusief taksen (excl. btw en brandstoftoeslag…).

Onze prijsoffertes zijn 2 maanden geldig.

XII. GESCHILLEN

Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze algemene voorwaarden of ermee verband houdt, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Nijvel en onder de Belgische wetgeving. De verzender erkent onherroepelijk de bevoegdheid van deze gerechtelijke instanties.